Suldal IL mottek Kulturprisen 2020. F.v. Helen Moen Gjuvsland – leiar i Suldal IL, Magne Steine – leiar i levekårsutvalet, Gerd Helen Bø – ordførar.

I forkant av årsmøte denne veka, kunne endeleg Suldal kommune ved ordførar Gerd Helen Bøog leiar for levekårsutvalet, Magne Steine, formelt overrekka kulturprisen 2020 til Suldal IL.

Her er grunngivinga for prisen:

Fakta

Kulturprisen i Suldal skal gå til personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv.

Dei innkomne forslaga viser variasjonen i kulturlivet i kommunen vår.

Suldal kommune har delt ut Kulturpris sidan 1984. I 2019 delte kommunen ut den første Eldsjelprisen, som skal alternere med Kulturprisen annakvart år.

Vedtak

LEV 054/20 25.11.2020

Kulturprisen for 2020 blir tildelt Suldal idrettslag.

Grunngjeving

Suldal idrettslag er det største idrettslaget i kommunen, og truleg den største frivillige organisasjonen generelt. Det er ei innhaldsrik og brei liste av ulike aktivitetar, tiltak, prosjekt og samfunnsengasjement som blir presentert om idrettslaget. Laget femner om både topp og breidde, men har stort fokus på at alle skal kunna vera med.

Suldal kommune meiner at Suldal idrettslag tydeleg lever opp til føremålet; .. personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv, og dermed er ein flott vinnar av Kulturprisen for 2020!