Statkraft støttar Prosjekt Prestavikjo med kr 10.000!

Ein av hovudsponsorane våre, Statkraft, gir kr 10.000,- til Prestavikjo. Det er kjekt å ha næraste nabo med på laget!

Midlane kjem gjennom ordninga «Min hjertesak», der dei ansatte kan nominera prosjekt som kjem nærmiljøet til gode. Ordninga gir kr 10.000,- til formåla dei støttar. Den ansatte som har nominert har sjølv brukt utallige timar i Prestavikjo og i fotballen i Suldal IL, både som stødig midtstoppar, trenar, oppmann, fotballgruppemedlem og i mange andre roller. I «gamle dagar» festa han slådda på bilen og løyste opp den frosne grusen i nordre sving før vintertreningane til a-laget. Spør ein denne karen om noko, så er svaret alltid «Jøsses ja!»

Statkraft kom til bygda då Ulla-Førre-prosjektet (Usikker kjelde: Wikipedia.org) skulle realiserast, og var ein viktig støttespelar då fotballbanen blei etablert i 1977. Dei stod med anna for at det blei lys på banen alt då, lys som i dag er 45 år og modent for utskifting.

Under prosjektet me nå held på med, bidreg Statkraft i tillegg til denne gåva med lagringsplass og lån av diverse utstyr som me har bruk for. Som hovudsponsor gjennom fleire ti-år, er og har Statkraft vore viktig for aktiviteten i Suldal IL.

Tusen takk for gåva!

Montèr Suldal støttar Prosjekt Prestavikjo med materialar!

Hallvard på Montèr Suldal var ikkje vond å be då me hadde bruk for materialar til 3’ar-banen. Tusen takk for det!

Det var behov for 150 meter med 2×4 for å sikra oss at vanta til 3’ar-banane ikkje kom ut av stilling då det skulle støypast. Såpass mange meter utgjer fleire tusen kroner, så me er svært glade for at vår lokale byggvarehus hadde lyst til å hjelpa oss med dette.

Montèr Suldal på Garaneset bør vera kjent for dei fleste, men kanskje veit ikkje alle at det er Noregs største byggvarekjede med 140 byggvarehus rundt i landet. Montèr er ein del av Optimera AS.

Takk for gåva!

Sparebanken Vest slår til med nye kr 200.000,- til Prosjekt Prestavikjo!

På grunn av naudsynt utskifting av lysmaster på kunstgrasbanen, er det framleis behov for meir midlar for å få alt på plass. Her stilte Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest opp igjen med kr 200.000,-. Totalt har banken gitt kr 800.000,- til prosjektet!

Det har tidlegare komme kr 100.000,- til tribune som nå er på plass, og kr 500.000,- til resten av prosjektet. Sparebanken Vest, som er ein av hovudsponsorane våre, stiller på denne måten opp som ein svært viktig del av anlegget som etter kvart kjem på plass i Prestavikjo.

Tusen takk for gåva!

Prestavikjo pumptrack er open!

Bris i Sauda står for lay-out av plakat som kjem.

Første element i nærmiljøanlegget i Prestavikjo blir opna for bruk i dag! Det er klart for hopp og sprett på hjul, og kanskje litt knall og fall?

I ein pumptrackbane skal du komma deg framover i ei kupert og dosert løype ved å «pumpa» deg framover på sykkel, sparkesykkel, rullebrett, rulleski eller liknande. Ein skal altså ta med seg farten ein får nedover til å komma seg opp neste kneik.

Det er Trailhead Nesbyen som har bygd Prestavikjo pumptrack på oppdrag frå Uniqa. BG Suldal, med Steinar bak spakene i gravemaskina, har stått for grunnarbeid og hjulpe Trailhead med oppbygginga av banen. Dei siste dagane har NCC asfaltert løypa.

Pumptrackar blir bygde opp noko ulikt. Nokre plasser er det berre grus, andre plassar blir alt asfaltert, også skråningar. I vår pumptrack er det berre asfaltert der det er naturleg at ein brukar banen. Sidekantar og midtfelt i grus vil få eit dekke av eitt eller anna slag etter kvart. Me reknar med at folk ikkje klatrar og syklar der det ikkje er asfalt.

Det går også an å nytta pumptracken med til dømes radiostyrte bilar. Det som ikkje skal vera på banen er mopedar og liknande.

Me håpar at pumptracken vil falla i smak, at ein er forsiktig og viser hensyn, og utviklar røynslene sine etter kvart. Her skal vera utfordringar frå nybegynnarar til vidarekomne. HUGS HJELM.

Norsk Stein gir gratis massar til Prestavikjo!

Det er mange tonn med grus, pukk og singel som skal til for å få godt underlag til alt som skal byggast i Prestavikjo. Totalt for heile prosjektet er det snakk om 2-3000 tonn av ulike fraksjonar. At me får dette gratis hjelper godt på prosjektet!

Verdien av denne gåva veit me ikkje før heile prosjektet er over, men at det er snakk om eit betydeleg beløp er det ikkje tvil om. Norsk Stein har tidlegare løyvd kontantgåve på kr 20.000,-, så dette kjem i tillegg.

I haust er det ikkje snakk om så store mengder, men neste haust reknar og håpar me på at det er vesentleg meir som skal inn når me skal til med asfaltering til rulleski og underlag til andre aktivitetsanlegg som skal på plass.

Tusen takk for gåva!

Betongklossar og grus: Steine Transport AS tek jobben!

Helge i Steine Transport AS i aksjon i Prestavikjo.

Det er mykje som skal på plass når Prosjekt Prestavikjo skal realiserast. Då er det godt å ha ein lokal transportør med på laget som både kan køyra og heisa.

Steine Transport AS held til på Steine, Suldalsosen, og er ei familie- og generasjonsbedrift. Firma blei starta av Tor Steine. Det er nok derfor bilane har logoen «T. Steine Suldal». Sonen Torleif tok over, før barnebarnet Helge nå driv selskapet saman med kona Heidi. Helge og Heidi både bur og jobbar ut frå «Stasjonen på Steine». Folk under 40 år hugsar vel knapt at det var bensinstasjon der dei nå bur og har verkstad, men i tillegg til transport kunne ein altså kjøpa både bensin og kioskvarer her for ein generasjon sidan.

Helge er den som har vore i sving i Prestavikjo den siste veka, og han er framifrå på service, og køyrer lastebil stødig, effektivt og med eit stort smil. Ein av spesialitetane er at han har heisekran på bilen sin, noko som er til stor hjelp når me skal ha betongbyggeklossar som fundament og sikring til tribunen. Det har også blitt nokre turar til Norsk Stein på Berekvam for å henta grus.

I første del av prosjektet som blir realisert i haust, er det relativt sett ikkje så store mengder massar som skal på plass, slik at entrepenørane BG Suldal og Ola Fisketjøn saman med Steine Transport når over det. Alle køyrer til sterkt reduserte prisar for å støtta prosjektet. Det set me sjølvsagt stor pris på, og bidraget hjelper godt på for å få mest mogleg aktivitet ut av pengane me rår over.

Me takkar for hjelp og støtte!