Tribunearbeidet i gong

Så er også arbeidet på haustens tredje anlegg, tribunen, i gong. Ola Fisketjøn AS har starta gravinga i skråninga opp mot Samfunnshuset.

Her skal det komma tribune med 96 sitteplasser. Det blir plassert på eit platå halvvegs inn i bakken. Der vil ein få god oversikt over det som skjer på fotballbanen. Saman med tribunen blir det laga trapp/veg opp frå banen til garderobane til Samfunnshus. Etter kvart vil også kiosken kokmma her oppe.

Ola Fisketjøn AS har god kjennskap til Prestavikjo, dei var også med då sjølve idrettsanlegget blei etablert på 70-talet, og stod også for mykje av arbeidet då kunstgraset kom for 11-12 år sidan.

Når grunnarbeidet er på plass, så kjem leverandøren av tribunen og moterer denne. Me reknar med at alt er på plass i løpet av oktober, det kjem litt an på leveranse.

Gravemaskina står klar!

Prosjekt Prestavikjo er i gong! Måndag 4. september rulla BG Suldal AS inn gravemaskina der pumptracken skal etablerast.

Denne veka startar grunnarbeidet til det som skal bli ein flott pumptrackbane i sørvestre hjørne av stadion. For dei uinvidde er pumptrack ein asfaltert, kupert bane med doserte svingar, humpar og hopp som ein kan sykla på. I tillegg til sykkel kan den nyttast med sparkesykkel, rulleskøyter, rullebrett og kanskje rulleski. Det kan også vera ein kjekk plass å prøva radiostyrte bilar.

BG Suldal AS kjem også til å grava grøfter slik at ein kan strekka straumkablar til framtidige anlegg, og gjera grunnarbeidet for å laga til tre stk 3’ar-banar til fotball i det søraustre hjørnet, ved ballbua. Dette er spesialtilpassa småbanar med vant for dei yngste fotballspelarane, men vil også gi god trening for eldre spelarar. Her vil ballen alltid vera i spel! Kan hende kan ein også nytte desse til fotballtennis. Kvar bane er 15m x 10m.

Me gler oss!

Gravemaskin i flaumljos.

Sprøytinga i Prestavikjo har gitt resultat

Det er nokre veker sidan Per Even frå Suldal Service AS gjekk over «indre bane» for å ta knekken på alt som veks uhemma der.

Me ser det har verka, og det som ein gong spirte litt vel friskt er nå daudt og vese. Alt skal ligga til rette for grunnarbeid for entrepenørane nå.

Takk til Suldal Service AS for første del av det fysiske arbeidet i Prosjekt Prestavikjo!

Kr 10.000,- frå Statskog SF til Prestavikjo!

Statskog SF løyver kr 10.000,- til Prosjekt Prestavikjo!

Statskog løyver kvart år ein million kroner til om lag 150 tiltak og aktivitetar, fordi friluftsliv og norsk natur gir livskvalitet og helse.

Statskog skal vera ein garantist for folks tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevingar i norsk natur. I Prestavikjo kan ein få friluftsopplevingar på eit nærmiljøanlegg, men me ønskjer også å opna opp Lågastien for fleire, slik at ein kan komma til Suldalslågen om ein treng hjelp av hjul også.

På heimesida til Statskog kan ein lesa mykje om kva dei driv med, og om kor ein kan finna perler for spesielt dei som er interesserte i jakt, fiske og friluftsliv. Dei har ikkje hytter i Suldal kommune, den næraste finn ein på Sandvassbu, noko søraust for Storvassdammen. Det er flotte nettsider ein kan bla lenge i, og få inspirasjon til å nytta naturen me har i Noreg.

Tusen takk for støtta, Statskog!


Kr 500.000,- frå Sparebankstiftelsen SR-Bank til Prestavikjo!

Vibece Herabakka med gåve til Prosjekt Prestavikjo og skiaktivitet.

Gleda var stor for eit par veker sidan då telefonen frå Sparebankstiftelsen SR-Bank kom med beskjed om stor støtte til Prosjekt Prestavikjo. I dag kom Vibece Herabakka med synleg prov på gåva!

I tillegg til den halve millionen stiftinga støttar prosjektet med nå, så har dei tidlegare støtta med kr 100.000,- øyremerkt tribune. Dermed er den totale støtta frå SR-Bank komme opp i heile kr 600.000,-!

På nettsida srstiftelsen.no kan ein lesa at Sparebankstiftelsen SR-Bank er største eigar i SR-Bank, og har sidan etableringa i 2012 tildelt 786 million i gåver. I 2023 har dei så langt delt ut 85,3 million til prosjekt for barn og unge innan idrett og oppvekstmiljø for alle. Stiftinga sin visjon er «Sammen skaper vi gode lokalsamfunn», og verdiane er «Engasjere, skape og utvikle. Sammen skaper vi verdier.». Om våren er gåvestrategien at ein skal gi til idrett og oppvekstmiljø for alle, som me nå fekk frå. Om hausten prioriterer stiftinga formålet kultur, friluftsliv og kompetanse for alle.

Denne gåva monar godt med tanke på budsjettet som Suldal IL skal stå for, og det er realistisk å få til svært mykje av det me ønskjer oss. Det gjenstår nokre svar på spelemiddelsøknadar før me veit heilt sikkert kva me har å forhalda oss til når me snart ønskjer å gå i gong med «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!»

Sparebankstiftelsen SR-Bank kom også med meir støtte til Suldal IL. Skigruppa fekk også støtte til meir skiaktivitet ved lysløypa. Meir om det kjem i eigen sak.

Tusen takk for gåva!

Nedre Suldal sanitetsforening gir kr 20.000,- til Prosjekt Prestavikjo!

Med atterhald om at gåva blir vedteke på årsmøtet neste år, ønskjer Nedre Suldal sanitetsforening å støtta prosjektet i Prestavikjo med flotte 20.000,- kroner!

I sanitetsforeninga sine vedtekter står det at slike gåver må godkjennast i årsmøte, det er ikkje formelt nok at ein vedtek det i eit styremøte, men frå fleire hald blir det stadfesta at det blir ein formalitet. Så me må seia tusen takk for flott bidrag!

Nedre Suldal sanitetsforening har nedslagsfeltet sitt i Vinjar skulekrins, og er ein del av Norske kvinners sanitetsforeining https://sanitetskvinnene.no/nedre-suldal-sanitetsforening . Sanitetsforeninga er den største kvinneorganisasjonen i Noreg med 43.000 medlemmer fordelt på 550 lokallag. «I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse. «

Me kjenner dei alltid att på fastelavensrisa dei sel kvart år, men dei har spesielt tre områder dei fokuserer på:

  1. Fremma kvinner si helse og livsvilkår 
  2. Bidra til ein trygg og inkluderande oppvekst 
  3. Skapa trygge lokalsamfunn

Her meinar me at me treffer midt i fokusområda på alle tre punkt, og er glade for at sanitetsforeninga også ser det slik!

Tusen takk for støtta!